Sughosa Ayurveda en Yoga

                                                                                                                                                                                                                     ALGEMENE VOORWAARDEN SUGHOSA AYURVEDA EN YOGA

Artikel 1 – Definities

 1. Sughosa Ayurveda en Yoga, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 87461110 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener of zorgaanbieder.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever of cliënt.
 3. Zorgaanbieder is de therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsverenigingen.
 4. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever of zorgaanbieder en cliënt samen.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening of de behandelovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener/zorgaanbieder.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke én schriftelijke overeengekomen afwijking kan de opdrachtgever/cliënt geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener/zorgaanbieder steeds inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever/cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener/zorgaanbieder gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever/cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft opdrachtgever/cliënt in gebreke, dan zal dienstverlener/zorgaanbieder tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. Wanneer opdrachtgever/cliënt in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener/zorgaanbieder. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van insolventie, schuldsanering, beslag, surseance van betaling, faillissement, liquidatie van de opdrachtgever/cliënt zijn de vorderingen van dienstverlener/zorgaanbieder op opdrachtgever/cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert opdrachtgever/cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht/behandeling door dienstverlener/zorgaanbieder, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener/zorgaanbieder te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en aanvaarding van opdracht/behandeling

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, herroepbaar ook indien daarin een termijn is gesteld waarvoor het aanbod geldt. Aanbiedingen van Sughosa Ayurveda en Yoga zijn hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Een (behandel-)overeenkomst komt tot stand door een digitale of schriftelijke acceptatie van de (behandel-)overeenkomst door de opdrachtgever/cliënt. Indien laatstgenoemde wijzigingen in de (behandel-)overeenkomst heeft aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat dienstverlener/zorgaanbieder digitaal of schriftelijk met deze wijzigingen heeft ingestemd.
 3. Een overeenkomst kan een levering van goederen en/of diensten betreffen. Een behandelovereenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.
 4. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven opdrachtgever/cliënt bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen 

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener/zorgaanbieder niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener/zorgaanbieder, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener/zorgaanbieder gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener/zorgaanbieder de opdrachtgever/cliënt tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever/cliënt heeft in dat geval het recht om een deel van de dienstverlening te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. Dienstverlener/zorgaanbieder is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) van alle huishoudens.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever/cliënt

 1. Opdrachtgever/cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de dienstverlening relevant is beschikbaar aan dienstverlener/zorgaanbieder.
 2. Opdrachtgever/cliënt is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener/zorgaanbieder meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de dienstverlening, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener/zorgaanbieder ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht/dienst niet anders voortvloeit.
 4. Cliënt verplicht zich tijdens het anamnesegesprek en de daarop volgende consulten relevante informatie aan de zorgaanbieder te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij huisarts en/of medisch specialisten, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 5. Indien wettelijk toegestaan en voor zover opdrachtgever/cliënt dit verzoekt, retourneert dienstverlener/zorgaanbieder de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever/cliënt niet, niet tijdig, of niet behoorlijk de door dienstverlener/zorgaanbieder verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienstverlening hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever/cliënt.

Artikel 8 – Intrekking opdracht, gevraagde dienst of behandelovereenkomst

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elke gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakt onkosten van dienstverlener te betalen.
 3. Cliënt en zorgaanbieder kunnen de behandeling of het behandeltraject te allen tijde met wederzijds goedvinden beëindigen.
 4. Indien cliënt de behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, de overeenkomstig eenzijdig schriftelijk of digitaal beëindigen. Indien cliënt tegen het advies van de zorgaanbieder in de overeenkomst beëindigt, zal cliënt op verzoek van zorgaanbieder een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van zorgaanbieder de behandeling of het traject voortijdig heeft beëindigd.
 5. Zorgaanbieder kan de behandelovereenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten schriftelijk of digitaal beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Zorgaanbieder zal in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen totdat cliënt een overeenkomst met een andere zorgaanbieder heeft kunnen afsluiten.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener/zorgaanbieder voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, professioneel en waar van toepassing overeenkomstig de eisen van de beroepsvereniging uit.
 2. Dienstverlener/zorgaanbieder heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk of digitaal akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever/cliënt dat dienstverlener/zorgaanbieder tijdig kan beginnen aan de opdracht of dienstverlening.

 Artikel 10 – Contractduur opdracht/dienst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
 3. De behandelovereenkomst wordt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, aangegaan voor de duur van een losse behandeling of een behandeltraject. Na afloop van de overeengekomen behandelperiode kan de overeenkomst in overleg tussenbeide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd. De behandelovereenkomst is gekoppeld aan het behandelplan, dat zorgaanbieder met  cliënt bespreekt.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht/dienst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomsten dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener/zorgaanbieder stelt opdrachtgever/cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener/zorgaanbieder de opdrachtgever/cliënt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener/zorgaanbieder daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener/zorgaanbieder in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever/cliënt niet aan dienstverlener/zorgaanbieder kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener/zorgaanbieder onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever/cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener/zorgaanbieder kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, (computer-)virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener/zorgaanbieder niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever/cliënt kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener/zorgaanbieder niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener/zorgaanbieder is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener/zorgaanbieder als gevolg van de overmachtstoestand enige voordeel geniet. 

Artikel 13 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 – Verzekering

 1. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener/zorgaanbieder die bij opdrachtgever/cliënt aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever/cliënt geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De bij opdrachtgever/cliënt aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener/zorgaanbieder totdat opdrachtgever/cliënt de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener/zorgaanbieder zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener/zorgaanbieder het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener/zorgaanbieder worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener/zorgaanbieder is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener/zorgaanbieder het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever/cliënt volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van insolventie, schuldsanering, beslag, surseance van betaling, faillissement, liquidatie van de opdrachtgever/cliënt zijn de vorderingen van dienstverlener/zorgaanbieder op opdrachtgever/cliënt onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever/cliënt

 1. Als de opdracht of behoefte aan diensten wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever/cliënt, dan zijn alle opdrachtgevers/cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. Ieder van hen is hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan of behoefte aan diensten van dienstverlener/zorgaanbieder verschuldigd zijn.

Artikel 17 – Aansprakelijk dienstverlener/zorgaanbieder

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de dienst/behandeling of maximaal het bedrag dat in rekening is gebracht bij opdrachtgever/cliënt of maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit laatste bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener/zorgaanbieder aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener/zorgaanbieder bij de uitvoering van de opdracht of dienst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 3. Dienstverlener/zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever/cliënt de door dienstverlener/zorgaanbieder gegeven mondelinge, schriftelijke of digitaal gegeven adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. Dienstverlener/zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.
 5. Disclaimer website: de informatie op sughosa.nl is algemene informatie en geen persoonlijk of maatwerk behandelplan voor de bezoeker van de website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde informatie. De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op de website. Bezoekers van de website kunnen voor een persoonlijk of maatwerk behandelplan het beste advies vragen aan een ayurveda/ayuryoga therapeut, die een licentie heeft bij de LVNT of een andere erkende beroepsorganisatie of advies vragen aan een reguliere arts.
  De behandelingen, zoals vermeld op de website, vallen onder de complementaire en/of alternatieve zorg. Deze behandelingen zijn een aanvulling op en vervangen niet de reguliere gezondheidszorg.
  De informatie op de website valt onder het auteursrecht en mag niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en/of gekopieerd. Zie ook art 20 Intellectueel eigendom.

 Artikel 18 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever/cliënt vrijwaart dienstverlener/zorgaanbieder tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener/zorgaanbieder geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 19 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever/cliënt is verplicht klachten op de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener/zorgaanbieder via leanne@sughosa.nl . De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener/zorgaanbieder in staat is hierop adequaat te reageren. Voor verdere informatie zie Klachtreglement op de website van Sughosa Ayurveda en Yoga.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat dienstverlener/zorgaanbieder gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 20 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener/zorgaanbieder alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, informatie op de website sughosa.nl , offertes, afbeeldingen, foto’s, films, video’s, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener/zorgaanbieder worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener/zorgaanbieder aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijk informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever/cliënt houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener/zorgaanbieder ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener/zorgaanbieder waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan dienstverlener/zorgaanbieder schade kan betrokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die op het moment dat de opdrachtgever/cliënt deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht.
  2. Waarvan opdrachtgever/cliënt kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener/zorgaanbieder.
  3. Die opdrachtgever/cliënt van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever/cliënt te verstrekken.
  4. Die door opdrachtgever/cliënt openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijk plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en de periode van tien jaar na het eindigen hiervan.
 4. Zorgaanbieder betracht geheimhouding ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens, die in het cliëntdossier worden opgeslagen. Uitzonderingen hierop zijn benoemd in de Privacyverklaring, zie de website van Sughosa Ayurveda en Yoga.

Artikel 22 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt opdrachtgever/cliënt het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever/cliënt ten behoeve van dienstverlener/zorgaanbieder een onmiddellijk opeisbare boete van
  € 2500,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 80 € voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener/zorgaanbieder, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sughosa Ayurveda en Yoga is gevestigd en/of praktijk houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.