Sughosa Ayurveda en Yoga

PRIVACY VERKLARING SUGHOSA AYURVEDA EN YOGA            

Sughosa Ayurveda en Yoga, gevestigd aan de Groningsestraat 331, 2587 PJ, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Groningsestraat 331,  2587 PJ Den Haag
+31 06 – 15885431
leanne@sughosa.nl
https://www.sughosa.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Leanne van den Hoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Sughosa Ayurveda en Yoga. 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Sughosa Ayurveda en Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de dienstverlening van dit bedrijf en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de website van Sughosa Ayurveda en Yoga aan te maken, in correspondentie, e-mails en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website
 • Bankrekeningnummer als je een factuur betaalt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Specifiek voor cliënten, die gebruik maken van Sughosa Ayurveda en Yoga geldt het volgende:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheid (denk aan medische voorgeschiedenis en klachten) en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

Ook neem ik in het dossier gegevens op, die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn in dat geval geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur of ik, een factuur kan opstellen en verwerken.
 • In bepaalde omstandigheden kunnen nabestaanden inzicht krijgen in het cliëntendossier, zie voor meer informatie ,mij

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Specifiek voor cliënten, die gebruik maken van Sughosa Ayurveda en Yoga geldt het volgende:
Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je met deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling ayurveda’
 • de kosten van het consult.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via leanne@sughosa.nl, dan verwijder ik deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Sughosa Ayurveda en Yoga verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een afspraak in te plannen
 • Om de dienstverlening voor opdrachtgever of cliënt uit te kunnen voeren
 • Voor de afhandeling van je betaling
 • Om je een nieuwsbrief toe te kunnen sturen
 • Om contact met je op te kunnen nemen (telefonisch, per email of whatsapp) indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn dienstverlening en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor analyse van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen verwerk ik (bijzondere) persoonsgegevens, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte of gegevens om het cliëntendossier aan te maken en bij te houden.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Sughosa Ayurveda en Yoga neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Sughosa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens worden tot 1 jaar na beëindiging van de (behandel-)overeenkomst bewaard. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne administratieve verwerking achteraf. 

Voor cliënten: je cliëntendossier bewaar ik na de laatste wijziging 20 jaar, zoals is aangegeven in de WBGO.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sughosa Ayurveda en Yoga verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de (behandel-)overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.
Sughosa Ayurveda en Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Sughosa Ayurveda en Yoga gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik  hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sughosa Ayurveda en Yoga. Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar leanne@sughosa.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek

Melding of klacht

Mocht je opmerkingen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens hebben, verzoek ik je deze te melden via leanne@sughosa.nl . Ik ga met je melding aan de slag en zal je informeren over evt. maatregelen die ik heb genomen.

Sughosa Ayurveda en Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Sughosa Ayurveda en Yoga neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via leanne@sughosa.nl